Starptautiskā Darba organizācija (ILO) — specializēta ANO aģentūra, starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar darba attiecību regulēšanas jautājumiem. ILO darbojas 185 valstis. Kopš 1920. gada organizācijas galvenā mītne atrodas Ženēvā. Maskavā atrodas Reģionālā biroja Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm birojs.
Starptautiskās darba likumdošanas, kas regulē darba un nodarbinātības noteikumus, attīstība bija ILO izveidošanas iemesls un joprojām ir tās galvenais uzdevums. Starptautiskās darba normas stājas spēkā no brīža, kad tās ir pieņēmusi Starptautiskā Darba organizācija – struktūra, kurā pārstāvēti gandrīz visu pasaules valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju delegāti. ILO normas pieņemtas divos veidos – konvenciju un rekomendāciju veidā. Ja rekomendācijās tiek izklāstīti nacionālas politikas un praktisko pasākumu izstrādes pamatprincipi un vadlīnijas, tad ILO konvencijas ir starptautiski līgumi, kuriem ir nepieciešama dalībvalstu ratificēšana. ILO pastāvīgi uzrauga, kā valstis piemēro savas ratificētās darba normas. Uzraudzības mehānisms ielā mērā balstās uz ziņojumiem, kurus periodiski iesniedz valdības. Arī darba devēju un darba ņēmēju apvienībām ir iespēja iesniegt informāciju un paust savu viedokli par konvenciju piemērošanas jautājumiem.

Lielākā daļa valstu ir ratificējušas astoņas pamatkonvencijas, kuras veido 1998. gada ILO Deklarācijas par pamatprincipiem un tiesībām darbā pamatu. Runa ir par konvencijām, kas aptver tādus jautājumus kā biedrošanās brīvību, piespiedu darba atcelšana, tiesības uz koplīguma slēgšanu, bērnu nodarbinātības aizliegumu, diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesiju. Papildus šīm pamatkonvencijām ILO īpašu nozīmi piešķir četrām citām prioritārajām konvencijām: par nodarbinātības politiku, par darba inspekcijām (divas konvencijas) un par trīsdaļīgām sarunām.

Svarīgākās (pēc pamattiesību konvencijām) mūsu nozarei ir:

  • 2006. gada Konvencija par darbu jūrniecībā;
  • 137. Konvencija (Par kravu apstrādes ostās jauno metožu sociālajām sekām); 
  • 152. Konvencija (Par ostas darbu, drošības tehniku un darba higiēnu).