Arodbiedrības biedri

KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS!

Saskaņā ar ŪTAF Statūtiem:

Par arodbiedrības biedru var būt ikviens strādājošais (darba ņēmējs), neatkarīgi no dzimuma, politiskās un reliģiskās pārliecības, kas atzīst ŪTAF Statūtus un piedalās arodbiedrības organizācijas darbībā. Visiem arodbiedrības biedriem ir vienlīdzīgas tiesības.

Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Iestājoties arodbiedrībā, ir jāiesniedz rakstisks iesniegums par uzņemšanu attiecīgajā arodbiedrības organizācijā un jāuzņemas saistības pildīt ŪTAF Statūtus. Ja ŪTAF dalīborganizācijas uzņēmumā, iestādē vai organizācijā nav, tad jautājumu par arodbiedrības biedru uzņemšanu lemj ŪTAF priekšsēdētājs.
Iesniegumu par uzņemšanu arodbiedrībā izskata individuāli tā arodbiedrības organizācija vai institūcija, kurai tas adresēts, viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmumu par uzņemšanu arodbiedrībā pieņem vēlētā arodbiedrības institūcija ar balsu vairākumu. Par arodbiedrības biedru kļūst no lēmuma par uzņemšanu arodbiedrībā pieņemšanas dienas.
Arodbiedrības biedra stāžu skaita no iesnieguma reģistrācijas dienas.
Arodbiedrības biedri saņem noteikta parauga biedra karti.
Arodbiedrības biedri, kuri ir pārtraukuši darba attiecības sakarā ar veselības stāvokli, bezdarbu, atrašanos valsts
obligātajā dienestā, kā arī sievietes, kuras uz laiku ir pārtraukušas darba attiecības sakarā ar bērna audzināšanu, saglabā tiesības būt par arodbiedrības biedru.

Arodbiedrības biedriem, kuri stājas arodbiedrības uzskaitē no citām arodbiedrībām, jāatzīst arodbiedrības statūti, un viņi tiek uzņemti uzskaitē pēc vispārējiem noteikumiem

ŪTAF Statūti

Statuti_2021.pdf239 KB

Iesniegums par uzņemšanu arodbiedrībā

Uzskaites_kartite_2016.pdf314 KB